autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Β' Τάξη

Δείτε τα Ψηφιακά ΒιβλίαΣύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Β? Λυκείου καταργούνται οι Κατευθύνσεις και στη θέση τους διαμορφώνονται οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. Στη Β΄ Λυκείου διαμορφώνονται δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

  • Ανθρωπιστικές Σπουδές
  • Θετικές Σπουδές

Ενώ στην Γ? Λυκείου οι ομάδες προσανατολισμού θα γίνουν τρεις: Ανθρωπιστικές Σπουδές, Θετικές Σπουδές και Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Παιδαγωγικές Σπουδές.

Συγκεκριμένα, παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για εξειδίκευση μέσα από τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

Το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στη Β΄ Λυκείου περιλαμβάνει τριάντα διδακτικές ώρες (30) σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και πέντε ώρες (05) στα Μαθήματα Προσανατολισμού.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πως καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)  
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)  
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)  
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσική Αγωγή 1
Θρησκευτικά 2
Ερευνητική Εργασία (Project) 1
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών  
1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 3
2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη) 2
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών  
1. Μαθηματικά 2
2. Φυσική 3
 Σύνολο Ωρών 35 

 

Αξιολόγηση Β? Λυκείου

Στο τέλος της Β΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται σε ενδοσχολικές γραπτές εξετάσεις σε θέματα που προκύπτουν κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος. Εξαίρεση αποτελούν η Ερευνητική Εργασία & η Φυσική Αγωγή.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων αποτελεί τον προφορικό βαθμό για κάθε μάθημα.

O ετήσιος βαθμός για κάθε μάθημα υπολογίζεται ως μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης. (Για την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή, υπολογίζεται μόνο ο προφορικός βαθμός.)

Για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της Β' Λυκείου πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ο μέσος όρος σε κάθε ένα από τα τρία ενιαία μαθήματα (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες).

Στη συνέχεια, το μέσο όρο του κάθε κλάδου τον πολλαπλασιάζουμε με το πλήθος των μαθημάτων ανά κλάδο. Αθροίζοντας τα παραπάνω γινόμενα και τους γενικούς βαθμούς των μη κλαδικών μαθημάτων και στη συνέχεια διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος όλων των διακριτών μαθημάτων (κλάδοι και αυτόνομα μαθήματα) προκύπτει ο Γενικός Μέσος Όρος της Β΄ Λυκείου.

Για την προαγωγή στη Γ΄ Λυκείου απαιτείται η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του δέκα (10) και επιπλέον επίτευξη γενικού βαθμού στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10), και τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα μαθήματα.

Το παραπάνω πρόγραμμα αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015.