autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Α' Τάξη

Δείτε τα Ψηφιακά ΒιβλίαΗ Α' τάξη Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας, διάρκειας τριάντα τριών (33) ωρών, και μαθήματα Επιλογής, διάρκειας δύο (2) ωρών, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Επομένως, οι μαθητές της Α' Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τριών (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Μάθημα Γενικής Παιδείας Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νεά Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρια 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Ερευνητική Εργασία (Project) 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 3
Σύνολο Γενικής Παιδείας 33
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2
Καλλιτεχνική Παιδεία 2
Σύνολο μαθημάτων Επιλογής 2
Γενικό Σύνολο Μαθημάτων 35

 

*1: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
*2: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
*3: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

 

Αξιολόγηση Α? Λυκείου

Στο τέλος της Α΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται σε ενδοσχολικές γραπτές εξετάσεις σε θέματα που προκύπτουν κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος. Εξαίρεση αποτελούν η Ερευνητική Εργασία & η Φυσική Αγωγή.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων αποτελεί τον προφορικό βαθμό για κάθε μάθημα.

O ετήσιος βαθμός για κάθε μάθημα υπολογίζεται ως μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης. (Για την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή, υπολογίζεται μόνο ο προφορικός βαθμός.)

Για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της Α' Λυκείου πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ο μέσος όρος σε κάθε ένα από τα τρία ενιαία μαθήματα (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες).

Στη συνέχεια, το μέσο όρο του κάθε κλάδου τον πολλαπλασιάζουμε με το πλήθος των μαθημάτων ανά κλάδο. Αθροίζοντας τα παραπάνω γινόμενα και τους γενικούς βαθμούς των μη κλαδικών μαθημάτων και στη συνέχεια διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος όλων των διακριτών μαθημάτων (κλάδοι και αυτόνομα μαθήματα) προκύπτει ο Γενικός Μέσος Όρος της Α΄ Λυκείου.

Για την προαγωγή στη Β΄ Λυκείου απαιτείται η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του δέκα (10) και επιπλέον επίτευξη γενικού βαθμού στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10), και τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα μαθήματα.

Πηγή: ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 1163/2012 - Αριθμ.36797/Γ2)